Image

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima to polski, zintegrowany system informatyczny klasy ERP, produkowany przez firmę Comarch S.A. z Krakowa. Program stworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach z każdej branży. Składa się ze zintegrowanych (pracujących na jednej bazie danych) modułów obsługujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa. Poprzez zintegrowanie system Comarch ERP Optima pozwala na kompleksowe analizowanie danych z różnych obszarów działania firmy, co daje możliwość obserwowania wszystkich procesów i trendów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Zaufało nam już ponad 60 000 Klientów, co klasyfikuje Comarch ERP Optima jako jeden z najchętniej wybieranych programów do obsługi małych i średnich firm. System jest dostępny zarówno w wersji stacjonarnej, którą Klienci instalują na własnym sprzęcie komputerowym, jak i wersji usługowej zainstalowanej w infrastrukturze Comarch, do której Klienci logują się za pośrednictwem Internetu. Comarch ERP Optima dostępna w chmurze jest aktualnie bardzo popularnym modelem użytkowania aplikacji, głównie ze względu na ograniczenie kosztów związanych z inwestycjami w infrastrukturę IT oraz dzięki temu, że praca jest możliwa z dowolnego miejsca.

Szczegółowy opis modułów:

Kasa / Bank

KASA/BANK


Kasa/Bank jest centralnym modułem programu, niezbędnym do pracy niezależnie od wykorzystywanych pozostałych modułów. Tutaj gromadzone są informacje o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanymi w innych modułach. Dzięki temu zawiera on kompletne dane o rozrachunkach z kontrahentami oraz informacje o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Kompletność danych pozwala nie tylko na bieżące analizy wpływów i wydatków, ale również na generowanie precyzyjnych prognoz.

Rejestr kasowy/bankowy w Comarch ERP Optima jest odpowiednikiem prowadzonych przez firmę kas gotówkowych, rachunków bankowych lub firmowych kart kredytowych. W skład każdego z rejestrów wchodzą raporty kasowe/bankowe lub raporty związane z przychodami i wydatkami dokonywanymi kartą kredytową. Każdemu rejestrowi możesz przypisać dowolną ilość raportów. Z kolei w skład każdego raportu może wchodzić dowolna liczba zapisów, które określają przychody i rozchody środków finansowych w firmie.

Preliminarz płatności to lista wszystkich zaplanowanych na przyszłość zdarzeń związanych z przychodami i rozchodami środków finansowych w firmie. Zdarzenia w Preliminarzu płatności możemy dodawać, edytować i przeglądać w podziale na konkretne rejestry. Tak więc planując przelewy środków finansowych w firmie od razu przypisujemy przyszłe dochody i rozchody do odpowiednich rejestrów (kont bankowych, kas gotówkowych czy firmowych kart płatniczych).

KASA BANK PLUS


Kasa/Bank Plus daje możliwość prowadzenia magazynu walut oraz rozliczania delegacji krajowych. Moduł Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych, w przeliczeniu na walutę polską.

Magazyn walut opcja ta dostępna jest tylko w przypadku stosowania modułu Kasa/Bank Plus.

Image

Przedsiębiorstwa ewidencjonujące zapisy kasowe/ bankowe w walucie obcej mają możliwość dokonywania bieżącej wyceny środków w walutach obcych, zgromadzonych czy to na rachunkach bankowych, czy w specjalnie wyodrębnionych kasach walutowych. Rozliczenie to odbywa się zgodnie z metodą FIFO - pierwsze przyszło-pierwsze wyszło. W zależności od przyjętego sposobu rozliczania operacji jednostki mogą w wycenie stosować kurs bieżący (kurs kupna i sprzedaży banku, średni kurs NBP) lub kurs historyczny (kurs zastosowany przy wpłacie na rachunek bankowy/do kasy).

Delegacje krajowe
jest to funkcjonalność rozliczania należności za podróże służbowe odbywane przez pracowników dostępna jest w module Kasa/Bank Plus z poziomu listy Delegacje. Użytkownik ma możliwość wprowadzania i rozliczania podróży służbowych krajowych w walucie systemowej, czyli w PLN.
 
ROZLICZENIE PODMIOTU

Rozliczenie podmiotu to wykonanie czynności rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi dla tego samego podmiotu (kontrahenta, pracownika, wspólnika, banku lub urzędu). Polega na kojarzeniu w pary dokumentów, z których jeden ma niezerową kwotę zobowiązań, drugi należności.

Rozliczenie ze sobą dwóch dokumentów może być:

a)
kompensatą, jeśli są to dokumenty tego samego rodzaju. Kompensować ze sobą możemy dwa zapisy kasowe/bankowe, z których jeden jest należnością, drugi zobowiązaniem lub dwa planowane zdarzenia z Preliminarza (również jeden z nich musi być należnością, drugi zobowiązaniem).

b)
rozliczeniem, jeśli są to dokumenty różnych rodzajów. Rozliczać ze sobą możemy np. zdarzenie z Preliminarza, które jest również zobowiązaniem, z zapisem kasowym, który jest należnością lub odwrotnie. W programie Comarch ERP Optima jest kilka możliwości dokonywania rozliczeń podmiotu. Najczęściej stosowaną metodą jest rozliczenie płatności z poziomu Preliminarza lub kasy, czyli łączenie zdarzenia z Preliminarza z zapisem kasowym.

Rozliczanie dokumentów może być dokonywane z poziomu każdego z nich oddzielnie (zarówno z poziomu nierozliczonego zdarzenia w Preliminarzu jak i nierozliczonego zapisu w kasie), jak również automatycznie z poziomu listy nierozliczonych dokumentów dla wskazanego kontrahenta. Program umożliwia Użytkownikowi automatyczne rozliczenie dokumentów gotówkowych, ewentualnie pozostawia do decyzji Użytkownika czy dane dokumenty od razu powinny zostać rozliczone.

Różnice kursowe
są wyliczane automatycznie w chwili rozliczenia dwóch dokumentów kasowych/ bankowych w takiej samej walucie, lecz o różnych notowaniach. Dokument różnicy kursowej nie jest edytowalny – wartości są wyliczane przez program. Również w przypadku zmiany kursu na rozliczanym zapisie kasowym/bankwym – automatycznie zmienia się wartość wyliczonej różnicy kursowej.

Dokumenty wysyłane do kontrahentów.
W programie Comarch ERP Optima można wygenerować dodatkowe dokumenty o typie: ponaglenie zapłaty, notę odsetkową czy potwierdzenie salda. Dokumenty te możemy dodawać pojedynczo dla wybranego podmiotu lub w sposób seryjny z listy kontrahentów.

ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH Z BANKIEM

Elektroniczna wymiana danych z bankiem to możliwość wysyłania listy poleceń przelewu do banku obsługującego nasz rachunek (odpowiadającego rejestrowi bankowemu). Bank musi mieć określony format wymiany danych oraz poprawnie wypełnione wymagane pola. Użytkownik może skorzystać z listy dostępnych formatów w Comarch ERP Optima lub dodać własny format wymiany danych z bankiem. W programie Comarch ERP Optima jest też możliwość importu wyciągów bankowych z pliku tworzonego przez aplikację bankową. Mogą to być wyciągi bankowe zapisane w postaci pliku tekstowego oraz w formacie MT-940. W przypadku otrzymania pliku tekstowego z wyciągiem bankowym, którego format odbiega w swojej strukturze od tych domyślnie zdefiniowanych w programie, podobnie jak w przypadku eksportu wyciągów do pliku należy dodać nowy format importu. Dodatkowo System Comarch ERP Optima obsługuje wymianę danych z bankiem (eksport i import przelewów) za pomocą usługi sieciowej opartej o standard Comarch Data Connect 2.0.
Dla firm, które zajmują się handlem został stworzony katalog rozwiązań ułatwiających im codzienną pracę. Począwszy od obsługi magazynu, sprzedaży detalicznej, przez zarządzanie relacjami z klientem i obsługę serwisową, aż po narzędzia e-commerce. Wszystkie te rozwiązania proponuje oprogramowanie Comarch ERP Optima.

Handel
Księgowość
Płace i kadry
CRM i Serwis
ERP Optima Analizy Business Intelligence
Comarch DMS
© 2015 mspIT sp. z o.o. All Rights Reserved. Designed By mspIT

Search